T E C H N O D E V

Termeni de livrare

1. Domeniul de validitate

Acești termeni de livrare se aplică tuturor contractelor de cumpărare și de prestări servicii, inclusiv serviciilor de consultanță și altor servicii contractate prestate de TECHNODEV SRL. Condițiile de cumpărare ale clientului, precum și orice modificări sau abateri de la acești termeni de livrare sau orice acorduri auxiliare sunt obligatorii pentru TECHNODEV SRL numai în măsura în care au fost confirmate de TECHNODEV SRL în scris. 

2. Încheierea contractului

Ambele părți contractante sunt obligate de conținutul comenzii de cumpărare și de confirmarea scrisă a acesteia. În cazul în care clientul a stabilit un termen pentru acceptarea ofertei, contractul se va materializa numai dacă a fost acceptat în termenul prevăzut. În cazul în care clientul nu acceptă contractul în forma menționată sau în termenul prevăzut, contractul se va materializa numai atunci când confirmarea scrisă a comenzii este conformă cu oferta. Clientul va fi obligat la oferta de cumpărare timp de 30 dezile, această perioadă începând cu ziua în care comanda scrisă a fost primită de TECHNODEV SRL.

3. Livrări și servicii

Documentele care însoțesc oferta, cum ar fi ilustrații și desene, precum și detalii cu privire la greutate și măsurători, precum viteze, consumul de combustibil și costurile de exploatare, sunt considerate a fi valori aproximative cu intervale de toleranță și nu reprezintă caracteristici garantate de calitate.

Datele privind costurile, desenele și documentele tehnice sau orice alte informații tehnice nu vor fi utilizate fără aprobarea TECHNODEV SRL, cu excepția punerii în funcțiune, exploatării și întreținerii articolului de livrare, nici copiate, reproduse, puse la dispoziția terților sau dezvăluite în orice alt mod. TECHNODEV SRL își rezervă dreptul de proprietate și drepturile de autor asupra tuturor acestor documente.

4. Prețuri și plăți

4.1 Prețuri

Cu excepția cazului în care se convine altfel, prețurile articolului de livrare exclud impozitul legal pe vânzări (TVA) și ambalaj. 

4.2 Data scadenței

Cu excepția cazului în care s-au încheiat acorduri specifice, prețul trebuie plătit integral. Costurile reducerii, precum și taxele pe facturi și cecuri vor fi suportate de client. În caz de nerespectare a perioadei de plată convenite, dobânda legală după data scadenței va fi percepută până la data nerambursării și a dobânzii penale legale ulterioare, fără a fi emisă nicio altă notificare clientului în cauză. În cazul unei plăți întârziate, TECHNODEV SRL poate pretinde taxe pentru fiecare scrisoare de atenționare. Dreptul de a invoca orice alte cereri de despăgubire nu va fi afectat.

4.3 Neplată

Clientul nu va avea dreptul să rețină plățile pe baza unor cereri reconvenționale contestate și care nu sunt stabilite legal, adică compensarea oricăror astfel de creanțe va fi astfel exclusă.

În cazul în care TECHNODEV SRL consideră că nu va primi prețul total de achiziție de la client sau nu la timp, TECHNODEV SRL va fi îndreptățită să refuze executarea contractuală invocând o garanție insuficientă, până când nu s-a plătit contravaloarea datorată sau nu a fost asigurată garanția. În cazul în care clientul nu plătește contravaloarea datorată sau nu oferă garanția relevantă într-un termen rezonabil solicitat în scris, TECHNODEV SRL poate anula contractul.

TECHNODEV SRL va fi, de asemenea, îndreptățită să se retragă din contract după ce a stabilit o perioadă rezonabilă în scris, dacă clientul nu efectuează o plată anticipată convenită la timp sau dacă refuză ferm și definitiv să accepte serviciile comandate.

În cazul rezilierii contractului, TECHNODEV SRL va avea, de asemenea, dreptul de a cere despăgubiri, inclusiv profituri pierdute în valoare de cel puțin 20% din prețul de dezvoltare, cu excepția cazului în care se poate dovedi că prejudiciul este mai mic.

4.5 Impozitul pe vânzări

Impozitul pe vânzări se bazează pe legea aplicabilă privind impozitul pe vânzări. În cazul livrărilor transfrontaliere, TECHNODEV SRL va utiliza scutirile fiscale existente. Clientul va notifica compania TECHNODEV SRL imediat despre numărul de identificare al cifrei de afaceri relevante dacă livrările transfrontaliere se efectuează în UE și furnizează toate celelalte dovezi în măsura necesară pentru a obține o scutire de impozit în conformitate cu legislația română sau externă privind impozitul pe vânzări.

5. Perioada de livrare, Rezervarea drepturilor de îndeplinire a contractului

Perioada de livrare începe conform prevederilor contractuale, dar nu înainte de primirea tuturor documentelor care trebuie furnizate de către client, de clarificarea tuturor detaliilor tehnice și de restituirea plății în avans convenite.

Se consideră că termenul de livrare a fost respectat atunci când articolul de livrare este disponibil pentru acceptare furnizorului înainte de expirarea perioadei de livrare sau când se emite o astfel de notificare că serviciile sunt gata de livrare în această perioadă. Respectarea termenului de livrare impune clientului să își îndeplinească obligația de a coopera și de a executa contractul.

Perioada de livrare va fi prelungită în mod rezonabil în cazul unor acțiuni industriale, în special greve și sechestre, și atunci când apar evenimente neprevăzute (de exemplu, perturbări în funcționare, intervenții ale guvernului, întârzieri provocate de servicii terțe, dificultăți în alimentarea cu energie, război, revolte, embargouri, rechiziții militare și catastrofe naturale), care vor afecta în mod evident și considerabil finalizarea sau furnizarea serviciilor. Acest lucru se aplică și în cazul în care aceste circumstanțe afectează un subcontractant. Nici TECHNODEV SRL nu va fi răspunzătoare pentru circumstanțele de mai sus, dacă acestea apar în timpul întârzierii care există deja. TECHNODEV SRL va informa clientul despre începutul și sfârșitul unor astfel de impedimente majore cât mai curând posibil.

Îndeplinirea contractului se face sub rezerva că livrarea nu este restricționată de nicio reglementare națională sau internațională, în special de reglementările privind controlul exporturilor și embargouri sau orice alte sancțiuni. Părțile contractante sunt obligate să furnizeze toate informațiile și documentația necesară pentru export/import. Întârzierile cauzate de verificările la export sau procedurile de acordare a licențelor vor prevala asupra oricăror termene de livrare sau termene limită stipulate. Dacă nu se pot obține licențele necesare pentru anumite articole, contractul va fi considerat ca neîncheiat cu privire la serviciile în cauză.  orice cerere de despăgubire legată de aceasta sau de depășirea termenelor menționate mai sus va fi exclusă.

6. Transferul riscului

Livrările se fac conform termenilor contractuali. În cazul în care clientul sau reprezentantul său desemnat nu colectează serviciile la data de livrare specificată, care va trebui convenită cu TECHNODEV SRL cu cel puțin o săptămână în avans, TECHNODEV SRL va fi autorizată să expedieze articolul de livrare pe riscul și cheltuiala clientului. În ambele cazuri, riscul îi revine clientului de îndată ce TECHNODEV SRL a predat articolul de livrare clientului sau reprezentantului său autorizat.

În cazul în care expedierea este întârziată din motive pentru care clientul este responsabil, riscul va fi transferat clientului în ziua în care este informat că mărfurile sunt pregătite pentru expediere. Riscul este, de asemenea, transferat clientului atunci când sunt expediate livrări parțiale sau când au fost comandate alte servicii TECHNODEV SRL (de exemplu, expedierea, livrarea, instalarea, asamblarea sau instruirea/familiarizarea personalului). Expedierile se fac practic pe cheltuiala clientului, iar clientul suportă, de asemenea, riscul atunci când acceptă în mod implicit acceptarea articolelor de livrare.

7. Rezervarea dreptului de proprietate 

7.1 TECHNODEV SRL își rezervă dreptul de proprietate asupra articolelor de livrare până la primirea tuturor plăților rezultate din relația de afaceri cu clientul. Dacă a fost convenită plata prin cec sau factură, rezervarea dreptului de proprietate va acoperi și plata facturii, așa cum a fost acceptată de TECHNODEV SRL și nu va expira atunci când cecul este creditat de TECHNODEV SRL. Rezervarea dreptului de proprietate va continua atunci când creanța a fost înregistrată într-un cont deschis, apoi plătită și confirmată.

7.2 Clientul tratează articolele de livrare cu cea mai mare grijă și efectuează orice lucrări de reparații, întreținere și inspecție necesare în timp util și pe cheltuiala sa. 

7.3 Clientul nu trebuie să pună gaj și nici să cedeze articolele de livrare ca garanție.

7.4 Clientul va informa imediat TECHNODEV SRL cu privire la orice anexe, sechestre sau alte acte de dispoziție efectuate de terți. Costurile eliminării acestor măsuri vor fi suportate de client.

8. Răspunderea pentru defecte, perioada de garanție

8.1 Perioada de garanție

TECHNODEV SRL garantează orice defecte existente la momentul transferului de risc, precum și orice reparații efectuate la articolele de livrare. Perioada de garanție este de 12 luni. În cazul în care acceptarea sau expedierea este întârziată din vina companiei TECHNODEV SRL, garanția expiră nu mai târziu de 12 luni de la transferul riscului.

Nu există nicio garanție separată pentru articolele care sunt reprelucrate sau înlocuite în perioada inițială de garanție. Cu toate acestea, perioada de garanție va fi prelungită cu timpul de nefuncționare cauzat de lucrările de reparații sau înlocuire.

Articolele folosite nu sunt în garanție.

8.2 Obligația de a inspecta

Clientul poate emite pretenții cu privire la defectele ireparabile. Acesta va notifica imediat TECHNODEV SRL în scris cu privire la orice defecte constatate.

8.3 Sfera de aplicare a garanției

În cazul în care articolul de livrare nu respectă condițiile convenite în momentul transferului riscului, cererea de executare a clientului acoperă repararea gratuită a acelor componente inutile sau a căror utilitate este în mod substanțial afectată, la discreția TECHNODEV SRL.

9. Dreptul de anulare al clientului, reducerea prețului de achiziție și alte forme de răspundere

9.1 Frustrare

Clientul se poate retrage din contract atunci când TECHNODEV SRL nu este în cele din urmă în măsură să presteze serviciul complet înainte de transferul riscului. Dacă TECHNODEV SRL este, în mod evident, împiedicată temporar să presteze serviciul, clientul va avea dreptul să se retragă din contract numai atunci când TECHNODEV SRL nu efectuează livrarea într-un termen rezonabil după ce a fost eliminată cauza frustrării.

9.2 Livrare parțială

De asemenea, clientul se poate retrage din contract atunci când, în cazul în care a comandat articole de livrare identice, o livrare parțială se dovedește imposibilă având în vedere numerele implicate și clientul are un interes vital în refuzul unei livrări parțiale. 

În cazul în care clientul nu poate accepta livrări parțiale atunci când a întârziat deja primirea bunurilor sau din orice alt motiv pentru care este responsabil, va trebui totuși să plătească.

9.3 Erori neremediate

În plus, clientul se poate retrage din contract dacă:

  • TECHNODEV SRL permite ca termenul de remediere a unui defect în sensul acestor termeni de livrare să fie depășit, după ce acest termen a fost stabilit în scris și s-au luat în considerare posibilele comenzi și perioadele de livrare pentru piesele de schimb necesare pentru efectuarea lucrărilor de remediere sau
  • remedierea defectului a fost în cele din urmă fără rezultat, deși au fost acordate cel puțin două încercări.

În cazurile de mai sus, este la latitudinea clientului să solicite o reducere a prețului de achiziție mai degrabă decât să se retragă din contract.

9.4 Reducerea prețului

Dacă după finalizarea lucrărilor de remediere mai există defecte minore, care pot fi ignorate dacă articolele de livrare sunt încă adecvate pentru utilizarea prevăzută, dreptul clientului de a se retrage din contract va fi exclus. În acest caz, acesta are dreptul la o reducere a prețului.

9.5 Excluderea răspunderii

Orice alte reclamații ale clientului, indiferent de temeiurile legale pe care se bazează, vor fi excluse, la fel și înlocuirea produselor cu daune de orice fel, inclusiv a daunelor care nu afectează articolul de livrare ca atare (de exemplu pierderea utilizării și a producției, profituri pierdute sau orice alte daune ulterioare). Această excludere a răspunderii nu se aplică în caz de rea intenție sau neglijență gravă din partea TECHNODEV SRL și atunci când obligațiile contractuale majore au fost încălcate. În cazul în care au fost încălcate obligațiile contractuale majore, TECHNODEV SRL va fi răspunzătoare doar pentru daunele legate de contract și previzibile în mod rezonabil, cu excepția cazurilor de rea intenție sau neglijență gravă.

Și, în cele din urmă, excluderea răspunderii nu se va aplica în cazul în care TECHNODEV SRL și-a încălcat voit îndatoririle și a cauzat vătămări corporale cu consecințe legale, adică a pus în pericol viața și sănătatea unor persoane.

10. Legea aplicabilă

Toate contractele sunt reglementate de legislația română și respectă legile europene din 2023, în special Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA).

11. Locul de jurisdicție și executare

Instanțele civile din România vor fi responsabile pentru toate litigiile care decurg din contract, precum și pentru procedurile de executare a cecurilor și facturilor, precum și pentru procedurile de somație și arestare. Acest lucru nu se aplică dacă este specificat un loc exclusiv de jurisdicție. TECHNODEV SRL are, de asemenea, dreptul de a opta pentru instanța care răspunde de furnizor.